Konkursy 4 – 6

Zapraszamy do udziału w konkursach diecezjalnych,
nawiązujących do słów bł. Carlo Acutis, pt. „Eucharystia – autostrada do nieba”.

Cele konkursów:
– zainteresowanie uczniów życiem i działalnością bł. Carlo Acutis,
– pogłębienie wiary w obecność Chrystusa w Eucharystii,
– wskazanie na Eucharystię jako drogę prowadzącą do zbawienia,
– kształtowanie i rozwijanie wśród uczniów zainteresowań plastycznych i literackich,
– poszukiwanie nowych form i środków wyrazu artystycznego,
– rozwijanie talentów muzycznych.

Organizator:
Wydział Katechizacji i Szkół Katolickich Diecezji Bydgoskiej


Konkurs plastyczny – rysunek samodzielny pt. „Eucharystia – autostrada do nieba”

Zadanie polega na samodzielnym wykonaniu pracy plastycznej nawiązującej do tytułu konkursu w formacie A4 lub A3. W pracy można wykorzystać różne techniki, np.: rysowanie kredkami, pisakami, długopisami, ołówkiem, węglem, pastelami, malowanie farbami, kolorowa wydzieranka, itp. Można wykorzystywać drobne zdobienia, np. brokat. Należy pamiętać, aby wykorzystywane elementy były solidnie przytwierdzone do kartki i trwałe oraz aby nie deformowały pracy.

Kryteria oceniania: zgodność z tematem, stopień trudności w doborze techniki, stopień pokrycia powierzchni, dokładność, estetyka, dobór kolorów, wykorzystanie zdobień, wiek uczestników.

Prace należy przesłać do 6 kwietnia 2021 roku na adres:
Szkoła Podstawowa nr 35
ul. Nakielska 273
85-391 Bydgoszcz
koniecznie z dopiskiem: konkurs „Eucharystia – autostrada do nieba”


Konkurs literacki – wiersz, pt. „Eucharystia – autostrada do nieba”

Zadanie polega na samodzielnym napisaniu wiersza nawiązującego do tytułu konkursu.
Wymagana czcionka: Times New Roman 12,
odstępy między wierszami: 1,5,
dopuszczalne dokumenty w rozszerzeniu .doc lub .pdf.

Kryteria oceniania: zgodność z tematem, zastosowanie formy, poprawność językowa, ortograficzna i interpunkcyjna, bogactwo języka, pomysłowość, dobór środków poetyckich, rozwinięcie tematu (liczba wersów), wiek uczestników.

Prace należy przesłać do 6 kwietnia 2021 roku na adres e-mail: konkursCarlo@gmail.com
Wymagany tytuł wiadomości: konkurs „Eucharystia – autostrada do nieba”.


Konkurs dla klas 6. – prezentacja multimedialna na temat bł. Carlo Acutis

Zadanie polega na zaprezentowaniu sylwetki bł. Carlo Acutis z uwypukleniem tematyki eucharystycznej żywo obecnej w jego życiu za pomocą programu Power Point. W prezentacji powinny być zawarte informacje o wykorzystywanych materiałach źródłowych.
Na ostatnim slajdzie prezentacji należy umieścić: imię i nazwisko autora prezentacji, wiek, klasę, szkołę, e-mail własny lub szkoły oraz imię i nazwisko katechety.

Kryteria oceniania: zgodność treści z tematyką konkursu, wartość merytoryczna pracy, sposób zaprezentowania tematu, szata graficzna, efekt wizualny, przejrzystość, techniczna poprawność wykonania, wiek uczestników, język zrozumiały dla jak najszerszego grona osób, walory edukacyjne i popularyzacyjne.

Prezentację należy przesłać do 6 kwietnia 2021 roku na adres: konkursCarlo@gmail.com
Wymagany tytuł wiadomości: konkurs „Eucharystia – autostrada do nieba”.


Konkurs muzyczny – pieśń

Zadanie polega na stworzeniu pieśni o tematyce eucharystycznej. Tekst należy ułożyć samodzielnie, a melodię można skomponować samemu, bądź skorzystać z melodii znanych pieśni/piosenek religijnych. Pieśń można wykonać samodzielnie lub rodzinnie, bez akompaniamentu lub z wykorzystaniem gotowego podkładu muzycznego bądź towarzyszeniem instrumentów. Przygotowany utwór muzyczny należy nagrać i przesłać na adres: konkursCarlo@gmail.com (jako plik mp3 lub za pomocą linku ondrive, gdyby plik okazał się za duży).
Do nagranego utworu należy dołączyć tekst oraz informację, kto jest autorem melodii lub jaka gotowa melodia została wykorzystana (autor tekstu, autor melodii, tytuł utworu oryginalnego; w przypadku znanych pieśni kościelnych wystarczy sam tytuł).

Kryteria oceniania: zgodność z tematem, poprawność językowa, kreatywność, wykorzystanie podkładu muzycznego/instrumentów, walory głosowe, poczucie rytmu, interpretacja, dykcja, wiek uczestników.

Pieśń/link do utworu należy przesłać do 6 kwietnia 2021 roku na adres: konkursCarlo@gmail.com
Wymagany tytuł wiadomości: konkurs „Eucharystia – autostrada do nieba”.


Uwagi końcowe:
– z każdej szkoły można przesłać maksymalnie 2 prace z poszczególnych kategorii,
– jeden uczeń może brać udział maksymalnie w 2 kategoriach konkursowych,
– nadesłane prace nie podlegają zwrotowi,
– do każdej pracy konkursowej należy dołączyć wyraźnie wypełnione OŚWIADCZENIE oraz informację zawierającą: imię i nazwisko uczestnika konkursu, wiek, klasę, szkołę, e-mail własny lub szkoły oraz imię i nazwisko katechety.

Termin ogłoszenia wyników i wręczenia nagród przewidywany jest na koniec kwietnia 2021 r. Jego forma będzie uzależniona od obostrzeń wprowadzanych w związku z sytuacją epidemiczną. Szczegóły zostaną przesłane na podane przez uczestników adresy e-mail.

W razie jakichkolwiek wątpliwości proszę kontaktować się z koordynatorem, p. Dorotą Peplinską: konkursCarlo@gmail.com