Organizacja nauki religii

Obecnie w Polsce lekcje religii, podobnie jak etyka, wychowanie do życia w rodzinie oraz języki mniejszości narodowych czy etnicznych, należą do grupy przedmiotów fakultatywnych. Nauczanie tych przedmiotów staje się jednak obowiązkowe, jeśli taką wolę wyrażą rodzice ucznia lub sam uczeń, o ile jest pełnoletni. Oświadczenie uczestnictwa w lekcjach religii składane jest w formie pisemnej i nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może być jednak zmienione. Zgodnie z uzasadnieniem do nowelizacji Rozporządzenia MEN dokonanej w 2014 r. oświadczenie będzie składane w przypadku osób, które rozpoczynają naukę w danej szkole lub które chciałyby zacząć uczęszczać na zajęcia religii lub etyki.

Nauczanie religii odbywa się w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych lub zajęć przedszkolnych tygodniowo. Lekcja w szkole trwa 45 minut, a w przedszkolu: zajęcia dla 3-4-latków – 15 minut, natomiast dla 5-6-latków – pół godziny. Zmniejszenie liczby godzin jest możliwe jedynie za pisemną zgodą biskupa diecezjalnego.

OŚWIADCZENIE KOMISJI WYCHOWANIA KATOLICKIEGO W SPRAWIE ZAPISYWANIA DZIECI I MŁODZIEŻY NA LEKCJE RELIGII


DOKUMENTY PAŃSTWOWE REGULUJĄCE NAUCZANIE RELIGII:

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Ustawa o systemie oświaty (art. 12)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (tekst jednolity po zmianach z dn. 7 czerwca 2017 r.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1534)

Porozumienie pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii

DOKUMENTY KOŚCIELNE:

Dyrektorium katechetyczne

Kodeks Prawa Kanonicznego, rozdz. II, kan. 773 – 780

Konkordat